E r   w a s   e e n s...     l l   é t a i t   u n e   f o i s ...     O n c e   u p o n   a   t i m e ...

sneeuwwit

Er was eens... picture copyright 2009 by Saskia Lupini www.het-glazen-sprookje-manufacturen.euEr was eens, lang lang geleden, een land in het oosten, daar waar de zon altijd scheen. Dat verre land had eindeloze zandwoestijnen. En in één van die woestijnen gebeurde er op een dag iets bijzonders. Fenischische kooplieden die een kampvuur wilden maken aan de monding van een klein riviertje, vonden geen stenen om hun potten op te steunen. Zij hadden echter grote sodabrokken op hun schip die ze vervoerden, dus gebruikten ze die in de plaats als steun voor de potten.

Het was al laat in de namiddag toen enkele van de mensen die om het vuur zaten uit te rusten van het harde werken, tot hun grote verwondering zagen dat er in het vuur dat al de hele dag had gebrand, iets veranderd leek te zijn. Tussen de dansende gensters en de roodgloeiende vlammen ontdekten zij dat de kwartskristallen uit het zand, samengesmolten waren met de soda- of nitraatblokken. Met een dikke tak pookten ze in het vuur en wat bleek? De gloeiende massa hel oranjerode stroop kon zowaar vervormen en veranderen door er tegenaan te duwen... De volgende morgen, nadat het vuur helemaal afgekoeld was, vonden ze tussen de sintels een groot stuk glinsterend glas. Toen ze het voorzichtig aanraakten bleek het koel, bijna koud en hard aan te voelen.
 

toeremalijn

Je kon je natuurlijk wel voorstellen hoe verbaasd ze waren. De soda zorgde dat het zand sneller smolt. Een grandioze ontdekking die verregaande gevolgen had. Na enig oefenen, kregen zij de techniek van het glas vormen onder de knie. Niet veel later waren zij zelfs in staat om mooie glaskralen (turkoois, amethist en lapis lazuli) en kleine potten en vazen maken. Het glas werd gebruikt als inlegwerk voor versieringen en werd steeds wat beter en zuiverder van kwaliteit. Men experimenteerde met alkaliën en soda en wat later ook met potas waardoor het glas veel beter smolt; toevoeging van sulfaten verbeterde de zuiverheid van het glas. Kalk (krijt) werd toegevoegd om het glas sterker te maken. Inmiddels had men in het verre Syrië ontdekt, dat glas ook geblazen kon worden door middel van een lange buis. Vanaf dat moment werd het ook mogelijk om de prachtigste drinkbekers en kelken te blazen. In Syrie, Mesopotamië en Egypte werden er behalve glazen edelstenen ook olie en parfumflesjes gemaakt die gevormd werden rond een kern van zand en klei. Deze kern werd vastgemaakt rond een metalen staaf, de glasstroop in slierten rondom het geheel gedraaid en tot een gesloten vorm gerold op een harde ondergrond. Dan werden er ook nog versieringen op aangebracht. Na afkoeling van het glas werd de metalen staaf verwijderd en het glas schoongemaakt van de zandkleivorm. Het resultaat werd langzamerhand steeds verfijnder.

 
toeremalijn

Kleuren van het glas deed men door een metaaloxide aan de glasstroop toe te voegen, waardoor het glas uiteenlopende tinten kreeg. Goud gaf de kleuren roze en rood; Koperoxide groen en blauw; IJzeroxide bruin, groen, blauw en geel; Chroom kleurde groen; Kobaltoxide blauw, Antimoon bruin en geel, Zilver geeft geel (ook bij het brandschilderen veel gebruikt), Uraan groen en Mangaan geeft purper. Een waar alchemistisch en bijzonder proces dat van vader op zoon overgegeven en natuurlijk zeer geheim gehouden werd.

 

toeremalijn

Glas zoals we dat vandaag de dag 'wetenschappelijk' omschrijven is een gesmolten mengsel van Silicium Oxide (SiO2, zuiver zand) en bijvoorbeeld Kalk (CaO) en Natrium Oxide (Na2O, Soda). Voor het produceren van kristalglas voegt men Lood Oxide toe. Dit verandert de brekingsindex van het glas waardoor het meer glinstert. Kristalglas klinkt ook bijzonder zuiver en vele "watermuzikanten" hebben met behulp van zuiver water en kristallen glazen al de prachtigste muziekwerken gemaakt.  ( zie op de links-pagina )

 

toeremalijn

Glas in zijn verstilde vorm is hoogst waarschijnlijk minstens zo oud als de aarde in zijn huidige vorm en kan ontstaan bij zeer hoge temperaturen (vulkaanuitbarstingen, blikseminslag en inslagen van meteorieten). Obsidiaan, dat ook wel IJslandse Agaath genoemd wordt is een natuurlijk voorkomende vorm van glas.

toeremalijnG l a z e n  S p r o o k j e s    C o n t e s   d e   F é e s   e n   V e r r e     G l a s s  F a i r y   T a l e s 


Er was eens... Koning Paz picture copyright 1986 by Saskia Lupini www.het-glazen-sprookje-manufacturen.euOok de natuur- of elementenwezens in en rondom de sprookjes weten alles van kleur- en grondstoffen, vuur, licht en glas. De Salamanders, de Gnomen, de Nymphen en de Sylfiden zijn immers van oudsher gekend als de kundigste meesters inzake het bewerken en maken van ongeëvenaard authentiek handwerk. 

toeremalijn

Oude legenden verhalen reeds van de tovenaar Merlijn of Myrddin Emriss -Welsh voor 'Verborgen Licht'-, die in een kristallen grot woont op het magische eiland Avalon het eiland van de appelen. (Gouden appels van de Hesperiden?)) Het eiland heet in werkelijkheid Ynnis Gutrin, het eiland van glas of Ynnis Witrin, eiland van kristal.

toeremalijn

Op dit eiland bevindt zich de Kristallen Grot, het verblijf van Merlijn, dat boven op de Car Siddi ( de Elfenburcht) gevestigd is. Dit eiland wordt ook wel het Zomerland genoemd, omdat het hier altijd Licht is, vanwege het Licht dat onder het Kristal vandaan schijnt. Dat is waarom Merlijn Myrddin Emrys genoemd wordt of soms ook wel het Verborgen Licht van Kristal (Myrddin Emrys Withrin).


glasgroen

Er was eens... De geest in de fles picture copyright 2009 by Saskia Lupini www.het-glazen-sprookje-manufacturen.euBehalve een kristallen grot is er ook de Glazen Kist waar Sneeuwwitje in werd gelegd door de zeven dwergen, na het eten van een vergiftigde appel; en natuurlijk de sprookjes van de Geest in de Fles en de Kristallen Berg...

toeremalijn

De 'Zeven Raven' en de 'IJzeren Kachel' beschrijven het beeld van een glazen berg en dan zijn er de 'Glazen Kist' en de 'Kristallen Bol' en nog een aantal andere. Er is zelfs een boek met verzamelde Duitse sprookjes, waaronder het wonderlijke sprookje getiteld:

 

'Vrouw Holle en de Glasblazer'

VrouwGlas
 

O n c e   u p o n   a   t i m e ...

sneeuwwit

Er was eens... picture copyright 2009 by Saskia Lupini-Klute www.het-glazen-sprookje-manufacturen.eu

 

Once upon a time, there was a land, faraway in the east, a land where the sun always shines. And that very warm land had enormous outstretched deserts of the purest sands. It is in one of those deserts that something quiet unusual occured. One day, it was already getting late in the afternoon, several people sat around a fireplace. After their long working day they were now enjoying their well earned meal, but while eating, they suddenly noticed to their great surprise, that something odd was happening to the fire right in front of them. The fire had been burning steady all day long, as usual. When they looked more closely, they learned that the quartz-crystals out of the sand had been melted together with the blocks of nitrate, which they were using to keep their pots and pans in place. They had become a bright orange-reddish sirup. After poking into this redhot sirup with a thick branch, they found that the sticky brew could be modeled into shape. The next morning, after the fire had cooled down, they found a large piece of shining glass in between the cinders. When they carefully touched it with their hands, it felt cool, almost cold and hard as a rock.

 toeremalijn

It is easy to imagine how very surprised these people were. They practised imitating the process and it did not take very long before they mastered the skill. Now they could make glass beads and little pots and vases. The quality of the glass steadily improved as they went along; they added an alkali, a soluble salt obtained from the ashes of plants, sodium carbonate and later on potash, through which means the glass melted more easy, and added sulphate as well, for purifiying the glass. Calcium was added to intensify and reinforce the glass. And all away in Syria, they even discovered one could blow the glasssyrup through a long pipe, through which it became possible to create the most beautiful calyces and goblets.

 toeremalijn

Colouring the glass they obtained through adding various metal oxides into the glass sirup; the glass came out in a wide range of tints. Gold gave rose and red; Copper oxide green and blue; Iron oxide brown, green, blue and yellow; Chrome colored green; Cobalt oxide blue; Antimony brown and yellow; Silver gives yellow (also used since the Middleages for painting on glass); Uranium green and Manganese purple. A genuinely alchemistic process.

 toeremalijn

Glass as we describe it today in a 'scientific manner', is a melted concoction of Silicium Oxide (SiO2, pure sand) and for instance Calcium (CaO) and Natrium Oxide (Na2O, Soda). In order to produce crystal glass one adds Led Oxide; this changes the refractive index, through which it sparkles brighter.  Chrystal glass has a very pure voice. It is no wonder that many musicians these days have discovered this etherical sound and created beautiful pieces of music. (see links page)

toeremalijn

Glass in its quieted form is more than likely at least as old as Planet Earth in its present state and can arise from extremely high temperatures (vulcano eruptions, lightningstroke and meteoric ionisation). Obsidian, which is also known as Icelandic Agath, is a naturaly found state of glass. 

Blauwsprookje

The story of king Paz and other fairytales... picture copyright 1986 by Saskia Lupini www.het-glazen-sprookje-manufacturen.eu

Naturespirits or Elemental beings inside and around Fairytales know all about colours and raw materials, fire, light and glass. The Salamanders, the Gnomes, the Nymphs and Sylphides are since days long gone by, known as the ultimate masters with regards to the fabrication and creation of unique authentique craftsmanship.

toeremalijn

Old legends recall that the old magician Merlin or Myrddin Emriss (Welsh for 'hidden light') lived in a Crystalglass Cave on the magic Island of Avalon, Isle of Apples (Golden apples of the Hesperides?). The island is named Ynnis Gutrin, isle of Glass or Ynnis Within, isle of Chrystal.

toeremalijn

On the island we find the Crystal Cave, the lodgings of Merlin the Magician, on top of the the Car Siddi (the Elfincastle). This very island has also been called the Summerland, because its always light here. This phenomenon is caused by the Crystal that shines from underneat. That is why Merlin has been named the Hidden Light of Crystal ( Myrddin Emrys Within).


glasgroen

De geest in de fles picture copyright 2009 by Saskia Lupini www.het-glazen-sprookje-manufacturen.eu